Algemene Voorwaarden

DDS4PC respecteert en beschermt uw privacy. Onze website is zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen DDS4PC kunt bezoeken op Internet zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken. Mocht u ons toch persoonlijke informatie verstrekken (waarmee u kunt worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor het onderhouden van de relatie die u hebt met DDS4PC. De door u verschafte persoonlijke gegevens worden enkel door onze organisatie gebruikt, niet door derden en niet door onze partners.

Artikel 1: Toepassing. 1.1.Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de klant/koper hierbij verklaart kennis te hebben genomen, en die alzo prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant/koper. 1.2.Het niet toepassen door de verkoper van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden mag niet door de koper als een verzaking aan deze voorwaarden geïnterpreteerd worden.

Artikel 2: Aanbiedingen, bevestigingen, prijzen en afhalingen. 2.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2. Elk mondeling akkoord van vertegenwoordigers, verkopers of ander personeel zijn voor DDS4PC slechts bindend, indien deze schriftelijk werden bevestigd door de zaakvoerder van DDS4PC. 2.3. De afbeeldingen, maten, gewichten en technische gegevens welke in onze catalogi, faxen, advertenties, internet site e.d. vermeld zijn gelden slechts als inlichting en verbinden DDS4PC niet. 2.4. De prijzen verstrekt door de verkoper gelden slechts ten indicatieve titel en worden verstrekt onder voorbehoud van foutieve opgave, prijsstijgingen en zolang de voorraad strekt. 2.5. De prijs aangeduid is deze geldend op de dag van het afsluiten van de bestelling. Indien tussen de dag van de bestelling en de datum van de levering of afhaling een prijsverhoging mocht optreden ingevolge koerswijziging, een wijziging in eender welke belasting of taks op de koopwaar of prijsverhoging door onze leveranciers zal deze door de verkoper steeds mogen worden doorgerekend, zonder het recht voor de koper om daarvoor de ontbinding te vragen. Een andere prijsverhoging, onafhankelijk van de wil van de verkoper kan steeds worden doorgerekend, met het recht nochtans voor de koper om, zo de verhoging meer dan 5% bedraagt, ten laatste op de leveringsdatum van de koop af te zien, mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten belopen van 25% van de gecontracteerde prijs. 2.6. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en Recupel ! 2.7. De prijs van de verpakking is in de aankoopprijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen. 2.8. De afhaling van de bestelde goederen gebeurt in de bedrijfslokalen van DDS4PC, Oudepolderstraat 35, 8400 Oostende-Zandvoorde tenzij anders schriftelijk door partijen wordt overeengekomen. Diezelfde bestelling verblijft 7 dagen ter beschikking van de koper. 2.9. DDS4PC behoudt zich ten allen tijde het recht voor de identiteit van de afhaler te verifiëren.

Artikel 3: Levering, risico, leverings- en herstellingstijden. 3.1. Tenzij anders overeengekomen, worden alle leveringen geacht plaats te vinden vanaf het magazijn van DDS4PC. De verkochte zaak is vanaf het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst voor rekening en risico van de afnemer. Het risico tijdens het transport vanaf het magazijn van DDS4PC of elders is, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening van de afnemer. 3.2. Voor elke bestelling op het Belgisch grondgebied door tussenkomst van DDS4PC wordt een transportkost aangerekend van 6,00 EURO. Spoedzendingen zijn steeds op kosten van de koper. 3.3. In het geval van annulatie van een bestelling, zullen forfaitair 5% administratiekosten worden aangerekend ten laste van de koper. 3.4. De leveringstermijnen worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als uiterlijke termijnen. Zij worden door de verkoper in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk nagekomen. Vertragingen wettigen geenszins de annulatie van de bestelling, het verbreken van de koop, een vermindering van de prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook. 3.5. In geval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en/of overheidsmaatregelen, is de verkoper ontslagen van de verplichting tot levering en/of uitvoering. Bedrijfsstoringen omvatten tevens het in gebreke blijven van de leveranciers van de verkoper, om welke reden dan ook. De verkoper heeft dan de keuze tussen enerzijds de verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding en anderzijds, de verlenging van de termijnen van levering en/of uitvoering met een duur gelijk aan deze der onderbreking. De verbreking of verlenging van de termijn zal van de zijde van de verkoper kunnen betekend worden door een eenvoudig bericht per e-mail, fax of per brief. 3.6. Indien orders niet in hun geheel kunnen worden uitgevoerd, zal het resterende deel voor nalevering genoteerd worden. Nalevering worden steeds met de volgende orders verzonden.

Artikel 4: Herstellingen.
4.1. De klantendienst of technische dienst van DDS4PC zal de koper een herstellingsnummer bezorgen via een gemaild RMA-document, hetwelk steeds perfect ingevuld wordt meegegeven bij afgifte van eventueel defecte hardware. Partijen komen tevens overeen dat geen enkele terugzending van materiaal kan aanvaard worden zonder hoger genoemd herstellingsnummer. 4.2. Defecte goederen die ter herstelling aan de verkoper worden terugbezorgd zonder duidelijke defectomschrijving, zullen in dezelfde staat worden teruggezonden naar de koper die zal instaan voor de transportkosten. 4.3. Goederen door de koper naar de verkoper opgestuurd ter herstelling, dienen bij de verkoper toe te komen in de originele verpakking, of bij gebreke daaraan in een deugdelijke verpakking. Indien bij aankomst de goederen schade vertonen, veroorzaakt door transport, worden de goederen naar de koper, op diens kosten geretourneerd zonder nog voor omruiling in aanmerking te komen. 4.4. Bij het terugsturen van goederen naar de verkoper ter herstelling, zal een forfaitair bedrag van € 25,00 verschuldigd zijn zo die goederen bij nader inzien toch niet defect waren, of nooit bij de verkoper werden aangekocht. 4.5. Goederen uit garantie of niet van de verkoper afkomstig, en binnengebracht ter herstelling of upgrading verblijven in de bedrijfsruimten van de verkoper op risico van de klant. 4.6. Alle kosten (herstelling, bestek, test, vervoer, verpakking, etc.) zijn contant te betalen. De technische tests die alle binnengebrachte producten ondergaan zullen gefactureerd worden indien het materiaal geen defect vertoont. Indien DDS4PC het defect moet vaststellen zullen er forfaitaire uurlonen gerekend worden ten bedrage van € 50,00 per uur. DDS4PC is niet verplicht een voorafgaand bestek op te maken indien de reparatiekosten minder dan 125,00 € bedragen. De technische en administratiekosten voor het opmaken van het bestek worden gefactureerd indien de herstelling niet wordt uitgevoerd. 4.7. De afnemer wordt op de hoogte gebracht op het moment dat het materiaal hersteld is. Het materiaal zal echter aanzien worden als zijnde de eigendom van DDS4PC indien het binnen een termijn van 1 maand na de ingebrekestelling niet werd afgehaald. 4.8. Er wordt een termijn gerekend van 2 dagen tot max 2 weken voor de repair of vervanging van defecte onderdelen zelfs indien deze reeds defect zijn vanaf de 1e dag van de levering of afhaling. 4.9. Uurlonen op hardwareherstelling worden binnen een termijn van 1 jaar nooit gerekend wanneer de pc door DDS4PC geassembleerd werd. Vertoont de pc problemen veroorzaakt door het verkeerd gebruik van software, dan worden herconfiguratiekosten van € 50,00 incl. BTW per uur gerekend. Alle onderzoekskosten van losse componenten worden ontegensprekelijk aangerekend aan een tarief van € 50,00 per uur. 4.9.0. DDS4PC kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor gegevensverlies van de klant. De klant verbindt zich ertoe om alvorens een PC binnen te brengen een back-up te hebben gemaakt van zijn gegevens. 4.9.1. Alle PCs waar een nieuw aangekochte licentie geinstalleerd werd door ons of door de klant vallen bij problemen achteraf nooit onder de garantie, dit betekent dat deze problemen altijd tegen vergoeding worden opgelost aan een tarief van € 50,00 per beginnend werkuur. Indien het niet uitdrukkelijk vermeld staat op de factuur dat er een licentie voor software bijgeleverd is, dan dient alle testsoftware van DDS4PC bij aankomst op het adres van de koper verwijderd te worden.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden.
5.1. Al onze rekeningen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt tussen de partijen. De betalingstermijn is – indien uitgestelde betaling toegestaan – 30 dagen. 5.2. Cheques en wissels zijn niet geldig. 5.3. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 2 % per maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag. Deze forfaitaire schadevergoeding bedraagt minimaal € 75,00, dit ter dekking van onze administratieve kosten. Alle kosten verbonden aan het invorderen van de achterstallige factuurbedragen via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief de gerechtsdeurwaarder- en advocaatkosten, worden doorgerekend aan de klant.

Artikel 6: Annulatie bestelling, ontbinding. 6.1. Indien de koper zijn bestelling geheel of gedeeltelijk intrekt of indien de koper in gebreke blijft zijn bestelling geheel of gedeeltelijk in ontvangst te nemen, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de waarde van de bestelling onverminderd de mogelijkheid voor de verkoper om tot gedwongen afname van het bestelde over te gaan. Elke annulering van het bestelde dient per aangetekend schrijven te gebeuren. 6.2. Bij niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten en tegelijkertijd het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. 6.3. De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud. 7.1. Alle geleverde goederen blijven, in afwijking van artikel 1583 B.W., in hun totaliteit eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten. De koper is ertoe gehouden de betreffende goederen geïndividualiseerd te bewaren tot de datum van algehele betaling. 7.2. De koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door de verkoper geleverde zaken een pandrecht te verlenen.

Artikel 8: Klachten, aansprakelijkheid.
8.1. Onmiddellijk na ontvangst van de zending dient de koper na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenkomt met de aangekochte hoeveelheid. Klachten over zichtbare gebreken of in verband met de conformiteit dienen, teneinde ontvankelijk te zijn, uiterlijk twee dagen na ontvangst van de waar bij middel van een schriftelijke en aangetekende zending aan de verkoper worden medegedeeld. Het gebruik of de eventuele voortverkoop van de goederen doet eventuele aansprakelijkheid van de verkoper teniet. 8.2. Klachten in verband met verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien zij in een aangetekend en voldoende gemotiveerd schrijven ter kennis worden gebracht van de verkoper uiterlijk binnen de drie maanden vanaf de leveringsdatum en zulks tevens binnen de twee werkdagen na het vaststellen van het gebrek. De bewijslast van de tijdigheid rust op de koper. De desbetreffende factuur zal slechts gecrediteerd worden zo de goederen binnen de zeven werkdagen na de leveringsdatum aan de verkoper werden terug bezorgd. Indien de goederen na dat tijdstip aan de verkoper worden terugbezorgd, zal deze laatste de keuze hebben tussen kosteloze vervanging of creditering van de factuur op basis van de op dat moment gangbare marktwaarde van de goederen. In beide gevallen wordt elke vorm van recht op schadevergoeding in hoofde van de koper uitdrukkelijk uitgesloten. 8.3. Klachten geven de koper nimmer het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens de verkoper op te schorten.

Artikel 9: Garantie. 9.1. Bepaalde door de verkoper geleverde goederen dragen een garantie van 1,2,3, 4, 5 dan wel 10 jaar, garantietermijn die naar aanleiding van de verkoop aan de koper zal worden meegedeeld. Goederen met een aankoopprijs beneden 25 EURO zullen enkel worden omgeruild indien het defect wordt vastgesteld binnen een tijdspanne van drie weken na de aankoop. 9.2. De reparaties geven geen enkel recht op garantie, behalve bij uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst, als afwijkend hierop zijn PCs geassembleerd door DDS4PC (zie artikel 4.9.). Er wordt € 50 per uur gerekend voor de reparatieservice. 9.3. De garantie vervalt indien de bij de levering meegedeelde onderhoudsvoorschriften niet werden nageleefd, indien het geleverde verkeerdelijk werd gebruikt of indien de koper zonder uitdrukkelijke toestemming van DDS4PC veranderingen liet uitvoeren. Labels verwijderd op hardwareonderdelen geven verlies op garantie. 9.4. DDS4PC verleent slechts een garantie die strikt beantwoordt aan de voorwaarden en garantielimieten die door de fabrikant of de leverancier, voor het geval de fabrikant niet dezelfde (rechts)persoon is als de leverancier, worden opgelegd. 9.5. Het niet kunnen voorleggen van een factuur geeft ontegensprekelijk verlies op garantie (dus bewaar deze steeds goed).

Artikel 10: Omruiling, backorders.
10.1. Eventuele omruilingen vinden steeds plaats in de bedrijfsruimten van de verkoper, en dit binnen de 7 dagen na levering of afhaling van de goederen en na aangetekend schrijven. Indien de klant niet tevreden is met het geleverde product kan deze binnen de 7 dagen ten bedrage van het bedrag een waardebon hiervoor in ontvangst nemen. 10.2. In geval een backorder wordt geannuleerd zonder schriftelijke bevestiging per fax, wordt een forfaitaire administratiekost van 25 EURO aangerekend. 10.3 Kan niet omgeruild worden: audio, video en computermateriaal of software waarvan de verzegeling door u werd verbroken. PC configuraties op maat, verbruiksgoederen, speciale bestellingen, computermateriaal en toebehoren met garantiepacks.

Artikel 11: Opdrachten aan derden en aansprakelijkheid.
11.1. DDS4PC draagt geen enkele aansprakelijkheid ingeval van verlies van of schade aan de vervoerde goederen ten gevolge van de aard of de gebreken eigen aan die goederen. Wanneer DDS4PC voor de uitvoering van haar opdracht een beroep dient te doen op derden, hetzij onderaannemers, hetzij andere tussenpersonen, staat zij enkel en alleen in voor haar zorgvuldige keuze van betrokkenen en voor het doorgeven van de nodige gegevens en de juiste instructies. DDS4PC draagt derhalve geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor eventuele klachten met betrekking tot deze opdracht. Uit dien hoofde kan van DDS4PC geen enkele vorm van schadevergoeding worden geëist, noch rechtsreeks, noch onrechtstreeks. DDS4PC draagt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor enige tekortkoming of vertraging in de ter beschikkingstelling van bestelde goederen ten gevolge van beperkingen die haar zijn opgelegd door de overheid of een andere vorm van overmacht waarover zij geen controle heeft.

Artikel 12: Rechtsmacht.
12.1. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op onze contracten. 12.2. Indien de verkoper door de houding/nalatigheid van de koper wordt genoodzaakt tot invordering langs gerechtelijke weg, zullen alle daarmee verbandhoudende kosten, inclusief honoraria, ten laste van de koper worden verhaald. 12.3. Eventuele geschillen zullen uitsluitend onderworpen dienen te worden aan de bevoegdheid van de rechtsmachten van Oostende of het Vredegerecht te Torhout. Op onderhavig contract is het Belgisch recht van toepassing.

Recht van Verzaking:
Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen “zoals in een etalage”.
Uitzonderingen: Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen. Audio, video en computermateriaal of software waarvan de verzegeling door u werd verbroken. PC configuraties op maat, verbruiksgoederen, speciale bestellingen, computermateriaal en toebehoren met garantiepacks.

Facebook